MY MENU

ผงยาง

ผงยาง

     ผงยางเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ยางหลากหลายชนิด ผลิตจากยางรถยนต์เก่าที่ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้แล้ว ผงยางที่ผลิตจากกระบวนการบดยางรถยนต์ที่ชำรุดนี้มีหลากหลายขนาดเพื่อให้เหมาะกับการนำไปใช้งานในอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยางต่างๆ การใช้งานผงยาง จะนำไปใช้เพื่อเติมเต็มวัสดุยาง ใช้เพื่อช่วยระบายฟองอากาศในสินค้า ตลอดจนเพิ่มลักษณะผิวหยาบให้กับผลิตภัณฑ์ยางที่ต้องการ เป็นต้น